15 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

. Ngày đăng ký cuối cùng 12/1/2016. * Ngày 28/1/2016, Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã VFG-HOSE) tạm ứng chi trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1. Ngày đăng ký cuối cùng 20/1/2016. * Ngày 3/2/2016, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (mã BST-HNX) tạm ứng trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng 18/1/2016. * Ngày 28/1/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (mã KHA-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1. Ngày đăng ký cuối cùng 18/1/2016. * Ngày 29/1/2016, Công ty Cổ phần phần Sông Đà 11 (mã SJE-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1

PSD, S4A, DGC, VFG, ST8, SMN, VSA, DGL, SD4, KHA, HGM, SJE, TV4, D2D và BST thông báo thanh toán cổ tức bằng tiền .* Ngày 26/1/2016, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối tổng hợp dầu khí (mã PSD-HNX) chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/1/2016.* Ngày 20/1/2016, Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (mã S4A-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/1/2016.* Ngày 20/1/2016, Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/1/2016.* Ngày 28/1/2016, Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã VFG-HOSE) tạm ứng chi trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
Ngày đăng ký cuối cùng: 13/1/2016.* Ngày 28/1/2016, Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10% cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/1/2016.* Ngày 29/1/2016, Công ty Cổ phần phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (mã SMN-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/1/2016.* Ngày 1/2/2016, Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (mã VSA-HNX) chi trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 7% cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/1/2016.* Ngày 27/1/2016, Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (mã DGL-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/1/2016.* Ngày 29/1/2016, Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (mã SD4-HNX) trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/1/2016.* Ngày 28/1/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (mã KHA-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/1/2016.* Ngày 29/1/2016, Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã HGM-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/1/2016.* Ngày 29/1/2016, Công ty Cổ phần phần Sông Đà 11 (mã SJE-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
Ngày đăng ký cuối cùng: 19/1/2016.* Ngày 2/2/2016, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (mã D2D-HOSE) chi tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/1/2016.* Ngày 29/1/2016, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 (mã TV4-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/1/2016.* Ngày 3/2/2016, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (mã BST-HNX) tạm ứng trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/1/2016.