Bài viết

Toà nhà cao nhất Việt Nam chính thức đổi chủ

. Vào thời điểm đó, theo định giá của tòa án…