Bài viết

Petro Vietnam chính thức có tân Chủ tịch

. Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc…