Bài viết

Bất động sản 2016, “cửa sáng” cho nhiều phân khúc?

. Với những diễn biến khá tích cực về thanh khoản…