Phê duyệt phương án cổ phần hóa VNCC

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ – Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) với hình thức cổ phần hóa bán bớt phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – Công ty Cổ phần có vốn điều lệ hơn 357,7 tỷ đồng, với cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty là Bộ Xây dựng.Về cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu, tổng số cổ phần là 35.774.448 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó, 18.244.968 cổ phần nhà nước, chiếm 51% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động là 1.779.500 cổ phần, chiếm 4,97% vốn điều lệ.Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.Đồng thời cũng ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược bảo đảm đúng theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và quy định pháp luật liên quan.Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 413 người; tổng số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – Công ty Cổ phần là 413 người.