Tập đoàn Bảo Việt báo lãi hợp nhất 1.187 tỷ đồng

. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1. 465 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 1. 187 tỷ đồng. Công ty mẹ Tập đoàn Bảo Việt năm vừa qua cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra với lợi nhuận sau thuế ước đạt 1. 002 tỷ đồng, vượt 2,2% kế hoạch. Về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, doanh thu phí bảo hiểm từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 6. 471 tỷ đồng tăng trưởng 5,9% – trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 5. 881 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 279 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Về lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 10. 100 tỷ đồng, tăng trưởng 26,9%; Doanh thu khai thác mới đạt 2. 309 tỷ đồng, tăng trưởng 23,2% so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 816 tỷ đồng, tăng 8,1% và lợi nhuận sau thuế đạt 635 tỷ đồng, tăng 7,8%

Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 với mục tiêu doanh thu đạt 1 tỷ USD.Theo đó, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn ước đạt 20.807 tỷ đồng , tăng trưởng 9,2% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.465 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 1.187 tỷ đồng.Công ty mẹ Tập đoàn Bảo Việt năm vừa qua cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra với lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.002 tỷ đồng, vượt 2,2% kế hoạch.Về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, doanh thu phí bảo hiểm từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 6.471 tỷ đồng tăng trưởng 5,9% – trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 5.881 tỷ đồng.Lợi nhuận sau thuế đạt 279 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ.Về lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 10.100 tỷ đồng, tăng trưởng 26,9%; Doanh thu khai thác mới đạt 2.309 tỷ đồng, tăng trưởng 23,2% so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 816 tỷ đồng, tăng 8,1% và lợi nhuận sau thuế đạt 635 tỷ đồng, tăng 7,8%.Về lĩnh vực chứng khoán với doanh thu đạt 291 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 117 tỷ đồng. Về lĩnh vực quản lý quỹ có tổng doanh thu đạt 58 tỷ đồng, tăng trưởng 12,1%.
Lợi nhuận trước thuế đạt 18 tỷ đồng, tăng trưởng 17,9%, hoàn thành 120,4% kế hoạch. Tại thời điểm 31/12/2015, tổng tài sản quản lý của Quản lý Quỹ Bảo Việt tăng 50% so với thời điểm 31/12/2014, đạt 31.008 tỷ đồng.