Bài viết

Hơn 2 nghìn tỷ USD bị “cuốn phăng” khỏi chứng khoán toàn cầu

. Sự tồi tệ này được thể hiện qua một con số…